Ad

חברת ביטוח חייבת ליידע לקוח על ליקויים בנתונים שמסר

אוהבים את הכתבה? שתפו אותה עם חברים, בעמוד שלכם ובקהילות שבהן אתם פעילים
שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin

המפקח על הביטוח חייב חברת ביטוח להשיב למבוטח כסף שקיזזה מתביעתו בטענה לליקויים בנתונים שהעביר לה בעת רכישת הפוליסה. המשמעות: טענות כלפי המבוטחים יש להשמיע מראש ולא בדיעבד

חברת ביטוח חייבת ליידע מראש את מבוטחיה בנוגע לתקלות, ליקויים או חוסרים בטפסים או נתונים שאותם הם מעבירים לה, ולא תוכל לקזז מהם כספים בדיעבד, לאחר קרות מקרה ביטוח. כך עולה מהכרעה שניתנה לאחרונה על-ידי הפיקוח על הביטוח.

הכרעה עקרונית זו ניתנה בעקבות תלונה של מבוטח אשר רכש פוליסת ביטוח רכב מקיף. בעת רכישת הפוליסה דרשה חברת הביטוח להעביר אליה, בתוך 30 ימים, אישור לגבי היעדר תביעות ביטוח במהלך שלוש השנים שקדמו להנפקת הפוליסה, והלקוח אמנם העביר הצהרות חתומות על ידו אולם לא מסר אישורים כאלה מטעם חברות ביטוח קודמות.

בעקבות תאונה פנה המבוטח לחברת הביטוח ותבע את הפיצוי שמגיע לו בגין הנזק שנגרם למכוניתו. אלא שחברת הביטוח טענה שהאישורים שקיבלה בשעתו מן המבוטח לא תקינים ולכן דרשה ממנו תוספת פרמיה בדיעבד לאורך כל תקופת הביטוח.

החברה אף הגדילה לעשות כאשר קיזזה את הסכום העודף של הפרמיה מן הפיצוי ששילמה למבוטח, ובעקבות זאת הוא פנה בתלונה ליחידה לפניות הציבור במשרד המפקח על הביטוח.

בדיקת היחידה העלתה כי בעת רכישת הפוליסה לא טרחה חברת הביטוח ליידע את המבוטח מה היא המשמעות המעשית של אי המצאת אישור כנ"ל, ולא הבהירה שאם לא ימציא לידיה אישור כזה תתייקר הפרמיה שנדרשת ממנו.

בנוסף, חברת הביטוח לא הציגה בפני היחידה לפניות הציבור ראיה לכך ששלחה ללקוח הודעה שמבהירה לו שקיימת בעיה כלשהיא בנוגע לאישורים שהמציא לה.

נוכח ממצאי הבירור, ודרישת המפקח, השיבה חברת הביטוח ללקוח את סכום הפרמיות שאותו קיזזה מתגמולי הביטוח שלו, וזאת בתוספת הפרשי הצמדה וריבית. כמו כן, החברה ערכה את התיקונים הדרושים בנהליה הפנימיים על מנת למנוע הישנות מקרים דומים בעתיד.

אז אם וכאשר חברת ביטוח תקזז סכומים כאלה או אחרים מפיצויים שמגיעים לכם – תמיד כדאי לבחון לעומק אם יש הצדקה חוקית לקיזוז כזה.

  • Ad
  • Ad
  • Ad
  • Ad