תנאי השימוש בתכני אתרי מוטוריקה חדשות רכב בע"מ

תודה על פנייתך אל אתר TheCar מקבוצת מוטוריקה חדשות רכב בע"מ (להלן: מוטוריקה, TheCar או "האתר"). האמור להלך מנוסח בלשון זכר למען נוחות הקריאה אך פונה ומכוון באופן זהה אל בני כל המינים.
ההעברה אלינו של פרטים אישיים ומידע אישי, כמו גם מידע אודות כלי רכב ושירותים שונים נועדה לצורך הרחבת מאגר המידע שבו אנחנו עושים שימוש לתועלת הציבור, ובכלל זה ציבור הפונים אלינו.
בעצם מסירת המידע מאשר הפונה אלינו את תנאי השימוש בתכנים, כפי שאלה כתובים להלן, על כן אנא קראו בקפידה את התנאים ואל תעבירו אלינו פרטים אם אינכם מקבלים את כל תנאי השימוש ככתבם וכלשונם.
תנאי השימוש מתייחסים, בין השאר, לפרטיות, שימוש בנתונים, הגבלת האחריות של מוטוריקה חדשות רכב וכיוצא באלה.
כל שימוש באתר מהווה הסכמה לתקנון זה, על התנאים וההגבלות הכלולים בו.
התקנון עלול להשתנות מעת לעת, ועל המשתמש להתעדכן בתקנון בכל כניסה לאתר. גלישה באתר ו/או שימוש בו מכל סוג, כמוהם כהסכמה לתנאי התקנון והתחייבות לפעול על פיהם. מובהר כי התקנון מהווה הסכמה משפטית מחייבת לכל דבר ועניין ומחייב את המשתמש על כל שימושיו באתר.
 
מסירת וקבלת מידע מ-TheCar
בעצם מילוי ומשלוח פרטים אלה הנך מאשר את הסכמתך לקבל מקבוצת מוטוריקה חדשות רכב בע"מ, מפעילת אתר TheCar, כל דיוור ישיר בנוגע לחברה, מוצריה, שירותיה ופעילותה וכן דברי פרסומת, באמצעות הדואר האלקטרוני ומסרון לטלפון נייד.
הנך מצהיר בזאת כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, לרבות בגין חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב- 1982, כנגד קבוצת מוטוריקה חדשות רכב ו/או מי מטעמה בגין קבלת החומר השירותי ו/או הפרסומי האמור באמצעות דוא"ל או מסרון.
ידוע לך כי במידה שתהיה מעוניין להפסיק את שירות קבלת הדיוור כאמור לעיל, לרבות דבר פרסומת, באמצעות המייל ו/או מסרון, עליך לשלוח דואר אלקטרוני, הכולל בקשת סירוב לקבלת החומר כאמור, לכתובת: editor.thecar@gmail.com
ההרשמה למסירת ולקבלת מידע מאתר TheCar כפופה לתנאים המפורטים בתקנון. אנא קרא/י את התקנון בקפידה שכן הרשמה לאתר מעידה על הסכמתך לתנאים הכלולים בו. כמו כן, האתר שומר את זכותו לשנות את תנאי התקנון מעת לעת על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. מועד החלת שינוי יהיה מרגע פרסומו. מוטוריקה חדשות רכב בע"מ ו/או אתר TheCar יעשו שימוש בפרטים שנמסרו בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר כפי שהיא מנוסחת בתקנון זה.
תנאים אלו חלים על הרשמה לתכתובת וקבלת מידע עם אתרי קבוצת מוטוריקה חדשות רכב בע"מ באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולרי, מחשבי טבלט וכיוצ"ב). כמו כן הם חלים על הרשמה לניוזלטר וכל סוג אחר של תקשורת מזדמנת או קבועה עם אתרי הקבוצה – בין אם באמצעות רשת האינטרנט ובין אם בכל אמצעי תקשורת אחר.
מוטוריקה, האתר, וחברות אחיות וגורמי משנה נוספים שפועלים מטעם מוטוריקה או בשיתוף פעולה איתה רשאים להשתמש במידע המופיע בטופס על מנת להרחיב את מאגר המידע אודות תקלות סדרתיות ו/או תקלות, תלונות, בעיות וכשלים אחרים ובמידת הצורך לפרסמם ברבים. מידע אישי לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות, אולם הוא עשוי להיות מועבר לצדדים שלישיים שפועלים למען קבוצות נפגעים עם בעיות דומות.
בעת ההרשמה מתבקש גולש למסור פרטים אישיים ובהם שם פרטי, שם משפחה, וכן כתובת דואר אלקטרוני פעילה. מסירת פרטים חלקיים או שגויים מסכלת את האפשרות ליצירת קשר במקרה הצורך. במקרה של שינוי פרטים יש לעדכנם באמצעות משלוח דוא"ל.
קבוצת מוטוריקה לא מתחייבת להשיב לאף פניה או לעדכן אף גולש.
מובהר כי אין חובה למסור לנו פרטים, אולם ללא פרטים לא תהיה אפשרות לקבל מאיתנו מידע ו/או להירשם לניוזלטר באתר, ולא ניתן יהיה לקבל שירות ודיוור מהאתר.
 
מניעת שימוש
האתר רשאי למנוע מכל גולש שימוש באתר ו/או לבטל את רישומו לניוזלטר לפי שיקול דעתו המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל רשאי האתר למנוע גלישת גולש ו/או לבטל רישום לניוזלטר, או לחסום גישה אליו בכל אחד מהמקרים הבאים:
– אם בעת ההרשמה נמסרו במתכוון פרטים שגויים;
– אם נעשה שימוש או ניסיון לשימוש באתר לביצוע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או מעשה שנראה כבלתי חוקי או כבלתי מוסרי לפי שיקול דעתה הבלעדי של מוטוריקה חדשות רכב בע"מ, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצוע מעשה כזה;
– אם נעשה שימוש באתר בניסיון להתחרות או לפגוע באתר;
– במקרה שבו נעשתה פעולה כלשהי שנועדה לשבש את היכולת של אחרים להשתמש באתר.
 
אחריות מוטוריקה חדשות רכב בע"מ
אין לראות במידע שמפורסם באתרי קבוצת מוטוריקה חדשות רכב בע"מ, ו/או במידע שנשלח מטעמה או באמצעותה בדיוור מכל סוג, משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות להליכים, התרחשויות, הערכות או המלצות שנכתבות או משתמעות מן הכתוב.
האתר לא אחראי לכל נזק ישיר או עקיף, הפסד, עגמת נפש והוצאות שייגרמו לנרשם ו/או לצדדים שלישיים כלשהם בעקבות שימוש או הסתמכות על כל תוכן, מידע, נתון, מצג, פרסומת, דיווח וכיוצא באלה. הסתמכות כאמור נעשית על-פי שיקול דעתו ואחריותו הבלעדית של הגולש ו/או מקבל התוכן.
אנחנו עושים כל מאמץ להביא מידע עדכני ואמין, בין השאר בהתבסס על דיווחים שאנחנו מקבלים מן הגולשים, אבל טעות לעולם חוזרת ויתכן שמידע שנפרסם לא שלם או מדויק ויתכן שנפלו טעויות טכניות או אחרות במידע.
 
קניין רוחני
כל זכויות הקניין הרוחני באתר זה, ובכלל זה גם זכויות יוצרים, זכויות הפצה, סודות מסחריים, סימני מסחר וכיוצא בזאת – הן בנוגע לתכנים ולמידע והן בקשר לעיצוב הם רכושה הבלעדי של מוטוריקה חדשות רכב בע"מ.
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ו/או מהאתר, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם מוטוריקה חדשות רכב בע"מ.
אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתר (קישור עמוק) ואין להציג או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך שהיא, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף האינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא, כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר, וזאת בכפוף לקבלת הסכמה בכתב ממוטוריקה.
 
סמכות שיפוט
על תקנון זה חלים אך ורק דיני מדינת ישראל ולא חלים כללי ברירת הדין הבינלאומי שקבועים בהם.
לבתי המשפט במחוז מרכז תהיה סמכות שיפוט ייחודית בכל עניין הנובע ו/או הקשור לתקנון זה.
מוטוריקה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שירותיה בכל עת.
 
יצירת קשר
כל אתרי מוטוריקה חדשות רכב בע"מ מקפידים על קיום הוראות החוק ומכבדים את זכויותיהם של גולשי האתרים. אם אתה סבור כי פורסם תוכן שגוי, תוכן שפוגע בך בדרך כלשהי או תוכן שגורם לנזק מפני שאינו נכון – נא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בהקדם האפשרי.
כתובת: ת.ד. 16317 תל-אביב מיקוד 6116202
כתובת דואר אלקטרוני: editor.thecar@gmail.com
התקנון עודכן לאחרונה בחודש יוני 2023

רשמנו לפנינו את ההתעניינות בדגם זה, ובקרוב נפיק מבחן. השאירו לנו את פרטיכם ונשלח אליכם את המבחן כאשר נפרסם אותו. 

אם תרצו בינתיים לבחון דגם זה בעצמכם – נא מלאו את הטופס הבא:

הזמנת נסיעת מבחן ברכב חשמלי

 

אני, בעל/ת רישיון נהיגה מתאים, מבקש/ת בזאת מצוות TheCar לתאם עבורי נסיעת מבחן ברכב חשמלי.