Ad

הביטוח בתוקף גם אם לא מפעילים מיגון ברכב

אוהבים את הכתבה? שתפו אותה עם חברים, בעמוד שלכם ובקהילות שבהן אתם פעילים
שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin

בהוראת המפקחת על הביטוח נאסר על חברות ביטוח לשלול פיצויים ממבוטחים שלא התקינו או הפעילו מערכות מיגון ברכב. ההוראה החדשה תכנס לתוקף בעוד כחודש וחצי

טריק של חברות הביטוח, שנועד לאפשר להן שלא לשלם תגמולי ביטוח למבוטחים בנימוק של "אי הפעלת אמצעי מיגון ברכב" יעבור בקרוב מהעולם.

בחוזר שהעבירה לאחרונה דורית סלינגר, הממונה על שוק ההון והביטוח באוצר, אל חברות הביטוח הן נדרשות ”לבחון את תכניות הביטוח בענפי ביטוח רכוש, ולעדכנן כך שלא תכלולנה דרישה או סייג, הקובעים כי קיום או הפעלה של אמצעי מיגון תקינים מכל סוג שהוא מהווים תנאי מוקדם לחבות חברת הביטוח. דרישה או סייג כאמור לא יופיעו במסמכי תכנית הביטוח (מסמך תנאי הפוליסה, הצעת הביטוח, דף פרטי הביטוח או כל מסמך אחר)".

בחוזר נאמר עוד כי "מביקורות שערך אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון עולה כי במקרים מסוימים תכניות לביטוח רכוש כללו דרישה או סייג שעל פיהם קיום או הפעלה של אמצעי מיגון תקינים מהווים תנאי מוקדם לחבות חברת הביטוח. בביקורות שנערכו נמצא כי לעתים דרישה או סייג אלו גררו שלילה אוטומטית של תגמולי ביטוח בקרות מקרה ביטוח, באופן שאינו מתיישב עם לשון החוק והפסיקה. עוד עולה מהביקורות שנערכו, כי גם במקרים שבהם לא נכלל בתכנית הביטוח תנאי מוקדם כאמור, לא נערך יישום של הוראות ההסדר החקיקתי הקבוע בסעיפים 18 ו-21 לחוק, והתביעה נדחתה בשל אי קיום או הפעלה של אמצעי מיגון".

החוזר של המפקחת על הביטוח בא קצת באיחור, לאחר פסיקות רבות של בתי משפט שבהן נדחו ניסיונות של חברות ביטוח לטעון שהן פטורות מתשלום פיצויים בשל אי הפעלת אמצעי מיגון, כפי שנוסח על ידן ונדרש בנוסח הפוליסה שהנפיקו.

חוזר המפקחת מסתמך גם על פסיקת בית המשפט העליון (רע"א 3260/10 חתמי לוידס נגד אליהו סלוצקי) שקבע בין השאר שהתפיסה לפיה דרישות מסוימות לגבי אמצעי להקטנת הסיכון הן "תנאי מוקדם" לתחולת חוזה ביטוח מרוקנת מתוכן את ההסדר החקיקתי שקבוע בסעיפים 18 ו-21 לחוק (בדבר תשלום פיצויים במקרה של פריצה או גניבה).

הפסיקה קבעה שחובת תשלום הפיצוי (סעיף 21 לחוק) חלה גם כאשר לא הופעל אמצעי מיגון, ולא רק כאשר האמצעי לא הותקן.

החוזר החדש מטיל על חברות הביטוח ליישם את הוראות ההסדר החקיקתי שקבוע בסעיפים 18 ו-21 לחוק במלואן בעת שהן מיישבות תביעות. יישום הוראות ההסדר מחייב את חברת הביטוח "לערוך התייעצויות פנימיות וחיצוניות עם גורמי חיתום, אקטואריה, ביטוח משנה וכיו"ב ולתעדן".

חברות הביטוח נדרשת גם לבחון האם תעריפי הביטוח הנוכחיים תואמים את הקבוע בסעיף 18(ג) לחוק, ולקבוע נהלים שיאפשרו את יישום הסדר התשלום כאמור בסעיף זה.

החברות נדרשות להעביר את התכניות המעודכנות, לרבות שינוי תעריף אם נדרש, למשרד המפקחת על הביטוח לא יאוחר מיום 31 בינואר 2015.

 • Ad
 • Ad
 • Ad
 • Ad

  רשמנו לפנינו את ההתעניינות בדגם זה, ובקרוב נפיק מבחן. השאירו לנו את פרטיכם ונשלח אליכם את המבחן כאשר נפרסם אותו. 

  אם תרצו בינתיים לבחון דגם זה בעצמכם – נא מלאו את הטופס הבא:

  הזמנת נסיעת מבחן ברכב חשמלי

   

  אני, בעל/ת רישיון נהיגה מתאים, מבקש/ת בזאת מצוות TheCar לתאם עבורי נסיעת מבחן ברכב חשמלי.